Doc.dr Ivana Milosavljević-Đukić   

Doc.dr Ivana Milosavljević-Đukić

Doc.dr Ivana Milosavljević-Đukić na Visokoj školi socijalnog rada u Beogradu pozvana je da učestvuje na radionici pod nazivom Društveni odgovori na delinkvenciju i viktimizaciju maloletnika u Srbiji: Ka na istraživanju zasnovanim promenama, koja se organizuje u okviru IX godišnje konferencije Viktimološkog društva Srbije pod nazivom Novi i stari oblici viktimizacije: Izazovi za viktimološku teoriju i praksu. Radionica je održana 30.11.2018 godine i na njoj su učestvovali predstavnici pravosudnog sistema, sistema socijalne zaštite, policije, organizacije civilnog društva i fakulteta. Otvorena su značajna pitanja koja se odnose na vršnjačko nasilje, kao i programe podrške prirodnoj porodici koji su zasnovani na dokazima.

Ivana Milosavljević-Đukić, predavač na Visokoj školi socijalnog rada u Beogradu istakla je da nije realno očekivati nultu toleranciju na vršnjačko nasilje u školi. Deca u školskoj sredini često su sankcionisana zbog nasilja ali da je nasilje dozvoljeno prema deci npr. u porodici, odnosno zabranjeno je u školi ali kada se deca vrate kući roditeljima je dozvoljena upotrena fizičke sile i kazne za dečija ponašanja. To je jedna apsurna situacija u kojoj se deca nalaze. Ona ne smeju da budu agresivna jedna u odnosu na druge ali odrasli smeju da budu agresivni u odnosu na decu. Konstatovano je da još uvek nije usvojen zakon o zabrani telesnog kažnjavanja dece. Malo je programa koji su fokusirani na rešavanje sukoba, intervencija države i škole obično ide u pravcu kažnjavanja. Potrebno je učiti decu i mlade na koji način mogu da razreše sukobe. Situacija je još apsurdnija kada se uzme u obzir da deca reše sukob, pomire se a roditelji nastave da se svađaju i traže krivca i kaznu.

Takođe, Milosavljević-Đukić sa Visoke škole socijalnog rada je istakla da skoro 20 godina država nije uvela ni jednu novu uslugu podrške prirodnoj porodici. Usluge su uglavnom bile projektne i završetkom projekta država nije nastavila da ih finansira. To se desilo sa uslugom porodični saradnik i uslugom podrške deci žrtvama i svedocima u krivičnom postupku. Prirodne porodice imaju velike probleme a u sistemu socijalne zaštite nema usluga koje bi pružale podršku.

Istaknuto je takođe da broj maloletnika u sukobu sa zakonom opada ali da mediji najčešće prikazuju mlade kao huligane, zlostavljače ili žrtve. Novinski naslovi ne odražavaju pravu sliku problema dece u sukobu sa zakonom. Obično su članci senzacionalistički ali ne održavaju realnu stvarnost kao da je paralelni svet u pitanju.

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         Doc.dr Ivana Milosavljević-Đukić